Artikel 1. Inleiding 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen aan, en aanvragen/overeenkomsten waarbij aannemersbedrijf Bovry B.V., hierna te noemen “Bovry”, optreedt als koper van goederen en/of diensten, alsmede in geval van onderaanneming. Artikel 2. Begripsomschrijvingen 1) Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de wederpartij van Bovry bij de overeenkomst, zijnde de leverancier of onderaannemer, of, zolang nog geen overeenkomst tot stand is gekomen, de aanbieder aan Bovry. 2) Onder “principaal” wordt verstaan de opdrachtgever van Bovry dan wel een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van die opdrachtgever. 3) Onder “overeenkomst” wordt verstaan de tussen Bovry en de opdrachtnemer gesloten schriftelijke overeenkomst. Artikel 3. Gestanddoeningstermijn aanbieding 1) De opdrachtnemer doet zijn aanbieding in elk geval gestand tot drie maanden na de offertedatum. 2) Artikel 4. Wijze, plaats en tijdstip van levering 1) De te leveren zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. Indien het lossen van de zaken behoort tot de verplichtingen van de opdrachtnemer dient overeenkomstig de aanwijzingen van Bovry te worden gelost en opgeslagen. Breuk en/of beschadigingen, ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen dan wel tassen, zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtnemer, ook wanneer de breuk en/of beschadigingen later worden geconstateerd, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Bovry. 2) Lossen dan wel tassen buiten de geldende werktijden van Bovry kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande toestemming. In dat geval zal controle op hoeveelheden, kwaliteit en onvolkomenheden de eerstvolgende werkdag plaatsvinden op de losplaats. 3) Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestaties niet conform het in de overeenkomst aangeduide tijdschema en/of aangeduide moment zal kunnen voltooien, is hij verplicht Bovry hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 4) De levering wordt geacht eerst correct te hebben plaatsgevonden na goedkeuring van Bovry en/of de principaal. 5) Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheden en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.