Start en finish.

De start en finishlijn zijn gelijk en bevinden zich op de Langweerder Wielen.

Weersgesteldheid.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om het evenement bij slechte weersgesteldheid af te

gelasten. Hierbij is punt 16 van het wedstrijd- reglement van toepassing.

Wedstrijdwater.

De wedstrijd is uitgezet in openbare vaarwegen en vrij bevaarbaar voor alle soorten vaartuigen. Van

de stuurlieden wordt verwacht dat zij de elementaire regels kennen en kunnen toepassen van het

Binnenvaart Politie Reglement (BPR), met name de regels over stuurboordwal en de

voorrangsregels. Ongewenste situaties door of met andere gebruikers van het vaarwater dienen door

goed zeemanschap te worden voorkomen. Protesten hierover en compensatie hiervoor worden niet

ontvankelijk verklaard.

Begeleiding van de sloepen.

Volgboten zijn toegestaan. Indien het aantal naar het oordeel van de wedstrijdleiding te groot wordt

behoudt het bestuur van de stichting zich het recht voor om volgboten te weigeren. De volgboten

dienen hinder voor de deelnemende ploegen te voorkomen.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 1 januari 2019

1. Voor de route in de wateren rondom Langweer is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de SloepRoeienLangweer (SRL) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRL behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRL en/of het bestuur van de SRL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRL in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRL en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de in de oude haven van Langweer bij de verzamelplaats. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRL vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er wordt afgeteld tot het startsein 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Na de wedstrijd dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden. Bij het inleveren van het startnummer en routekaart ontvangt de deelnemer de bij inschrijving betaalde € 10.00 borg retour. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRL. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding. 18. Sloepen die na de wedstrijd blijven liggen hetzij in het water, hetzij op de wal dienen hierover afspraken te maken met de betreffende havenmeester! 19. Aanwijzingen van vrijwilligers SRL inzake het parkeren dienen opgevolgd te worden.